გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბანი 100“ (ს/ნ: 440890984)


04.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: SPA180006423;
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები. მიმწოდებელი;
მიმწოდებელი: შპს „ბანი 100“ (ს/ნ: 440890984); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება