გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სახლმშენი 2015“ (ს/ნ: 442730528)


17.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180011073
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „სახლმშენი 2015“ (ს/ნ: 442730528); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება