გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ორიენტალი“ (ს/ნ: 445563532)


25.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური;
ტენდერის ნომერი: SPA190005123;
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;
მიმწოდებელი: შპს „ორიენტალი“ (ს/ნ: 445563532); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება