გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. გიორგი ელიანოვი (პირადი №49001007878)


25.06.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180011713
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი; 
მიმწოდებელი: ი.მ. გიორგი ელიანოვი (პირადი №49001007878); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება