გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. გულნარა ბალახაძე (პირადი №59001003973)


13.12.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: 25.07.2019 №129 (CMR190132261);
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. გულნარა ბალახაძე (პირადი №59001003973);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება