გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ბესიკ ხაჩიძე (პირადი №60001115316)


05.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: SPA180007508;
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები. მიმწოდებელი;
მიმწოდებელი: ი.მ. ბესიკ ხაჩიძე (პირადი №60001115316); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება