გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ლერი ვერძაძე (პირადი №61006006471)


07.05.2020
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დმანისის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190008853;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ლერი ვერძაძე (პირადი №61006006471); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება