გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ლა ბელა“ (ს/ნ: 412707085)


11.02.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: NAT190003748;
შესყიდვის ობიექტი: 33700000 – პირადი ჰიგიენის საშუალებები;
მიმწოდებელი: შპს „ლა ბელა“ (ს/ნ: 412707085);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება