გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ხევი+“ (ს/ნ: 441993933)


17.08.2018
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180002830
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ხევი+“ (ს/ნ: 441993933); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება