თეთრი სია   შპს „დაგი“ (ს/კ 205022134)


14.09.2017
  

1717

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 13 სექტემბრის № 2557 განკარგულება  შპს „დაგის“ (ს/კ: 205022134) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 22 აგვისტოს № 2408 განკარგულება  შპს „დაგის“ (ს/კ: 205022134) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებსახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს „დაგი“ (ს/კ 205022134) –ს  თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე
 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს „დაგი“ (ს/კ 205022134) –ის  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე
 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ