თეთრი სია   შპს „სკინჩი“ (ს/კ: 404926407)


02.05.2019
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 23 აპრილის № 2021 განკარგულება  შპს „სკინჩის“ (ს/ნ: 404926407) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 20 აპრილის № 1102 განკარგულება  შპს „სკინჩის“ (ს/ნ: 404926407) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 27 აპრილის № 1297 განკარგულება  შპს „სკინჩის“ (ს/კ: 404926407) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 აპრილის № 1349 განკარგულება შპს „სკინჩი“ (ს/კ: 404926407) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ