სიხლეები   საჯარო შეტყობინება – შპს „ნოვა“
10.11.2023
  
 

 

 

საჯარო შეტყობინება – შპს „ნოვა“

 

შპს „ნოვა“

ს/ნ: 442572556

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2023 წლის 28 სექტემბერსა და 17 ოქტომბერს წარმოდგენილ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის 2023 წლის 28 სექტემბრის №100-1002327160 წერილობითი შეტყობინება (რეგისტრაციის № 7931) და 17 ოქტომბრის № 100-1002329032 დაზუსტებული წერილობითი შეტყობინება (რეგისტრაციის №8580), რომლებითაც სააგენტოს ეცნობა შპს „ნოვას“ (ს/ნ: 442572556) მიერ NAT230012669 ელექტრონული ტენდერის საშუალებით დადებული 2023 წლის 21 ივლისის №169 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის თაობაზე

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის № 19 ბრძანებით დამტკიცებული „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ წარმოადგინოთ სააგენტოში თქვენი განმარტება ზემოხსენებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით და შესაბამისი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განმარტება შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს მისამართზე – ქ. თბილისი 0113, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. №8, ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე – info@procurement.gov.ge.